Στόχοι

Συνολικός σκοπός και γενικότερη προσδοκία της CI-NOVATEC είναι η ενίσχυση της απόδοσης των τοπικών Οικοσυστημάτων Τουρισμού, εισάγοντας και εγκαθιστώντας καινοτόμες τεχνικές & τεχνολογίες συλλογής bottom-up δεδομένων που αφορούν την προσωπική εμπειρία (βάσει των αποτελεσμάτων) των επισκεπτών, τα οποία θα αναλυθούν ώστε να σκιαγραφήσουν τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους πελάτες (τουρίστες) -customer intelligence-, με σκοπό την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων & σε επίπεδο πολιτικής και, ως εκ τούτου, την προαγωγή της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των ΜΜΕ των περιοχών διασυνοριακής συνεργασίας (CBC).

Ο παραπάνω στόχος συνδέεται με τον στόχο του Προγράμματος Interreg VA "Gr-It", υποστηρίζοντας τη στρατηγική διασυνοριακή συνεργασία για μια πιο ευημερούσα και βιώσιμη περιφέρεια, δίνοντας έμφαση στα θεμέλια μιας οικονομίας δυναμικής γνώσης που ευνοεί την έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της διασυνοριακής περιοχής. Από στρατηγική σκοπιά, το έργο παρέχει καινοτόμες προσεγγίσεις όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών και γνώσεων & τη διαχείριση, στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ για τη συλλογή δεδομένων επισκεπτών και εφαρμόζοντας Αναλύσεις Big Data, προκειμένου να κατηγοριοποιηθούν, να αναλυθούν, να επεξεργαστούν και να καταστούν κατανοητά τα συλλεχθέντα δεδομένα, έτσι ώστε να παρέχουν ανατροφοδότηση στις ΜΜΕ & τους παράγοντες χάραξης πολιτικής.

Αυτή η κυκλική διαδικασία ανατροφοδότησης, παρέχει:

  • πρόσβαση στη γνώση (bottom-up δεδομένα βασισμένα στα αποτελέσματα) στις ΜΜΕ, στους υπεύθυνους διαχείρισης Σημείων Ενδιαφέροντος (POIs) και στους φορείς πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητές βελτίωσης των επιδόσεών τους
  • ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των επιστημονικών παραγόντων (παραγωγή αποτελεσμάτων ερευνών τομέα), των επιχειρηματικών παραγόντων (ΜΜΕ, υπεύθυνοι διαχείρισης Σημείων Ενδιαφέροντος - POIs) και των φορέων χάραξης πολιτικής (Επιμελητήρια, Δήμοι, Περιφέρειες)
  • πλούτο δεδομένων κατάλληλων για τη διεξαγωγή συγκριτικών μελετών μεταξύ Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTCs) σε επίπεδο Περιφερειών και σε επίπεδο διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα μέλη του Οικοσυστήματος Τουρισμού, επιτρέποντας έτσι τη διάδοση γνώσεων και την ανταλλαγή πρακτικών και μεθόδων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν συμβολή στον Ειδικό Στόχο 1.1, δεδομένου ότι αποτελούν υποσύνολο των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του Στόχου.