Αποτελέσματα

Οι δραστηριότητες του CI-NOVATEC και η μεθοδολογία του έργου θα οδηγήσουν στα ακόλουθα απτά αποτελέσματα:

  • Δημιουργία αρχείου καταγραφής των Εστιακών και Μεταβαλλόμενων Σημείων Ενδιαφέροντος (FPIs και PPIs) για κάθε συμμετέχουσα Περιφέρεια.
  • Σύστημα βασισμένο στην ΤΠΕ για τη συλλογή bottom-up δεδομένων βάσει των αποτελεσμάτων, για την ενίσχυση της πληροφόρησης όσον αφορά τους πελάτες (Customer Intelligence – CI) σε Τουριστικούς Ομίλους διασυνοριακής συνεργασίας (CB) ΜΜΕ (CO026).
  • Ευέλικτη πλατφόρμα Customer Intelligence, που περιλαμβάνει Εφαρμογές Κινητής Τηλεφωνίας και ένα τελικό σύστημα Διαχείρισης Big Data.
  • Σύνολα δεδομένων σχετικά με τις εμπειρίες των επισκεπτών, που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες χωροταξικές και χρονολογικές συντεταγμένες.
  • Εκπαιδευτικά σεμινάρια & σχετικό υλικό για τα μέλη των Οικοσυστημάτων Τουρισμού (Τοπικοί Όμιλοι Τουρισμού – LTCs, Εστιακά & Μεταβαλλόμενα Σημεία Ενδιαφέροντος -FPIs & PPIs, διοικητικοί και πολιτικοί παράγοντες), σχετικά με τον σχηματισμό Τοπικών Ομίλων Τουρισμού & την Πληροφόρηση όσον αφορά τους Πελάτες (Customer Intelligence)
  • Μία έκθεση σύνθεσης Διασυνοριακής Συνεργασίας (CB) σχετικά με το επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών, τις βέλτιστες πρακτικές, τις αδυναμίες, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις, με βάση τουλάχιστον 9000 αναφορές τουριστών.
  • Μελέτη βελτίωσης των επιδόσεων των Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTC) σε διασυνοριακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα θεματικά (Πολιτιστικά, Φυσικά & Ιστορικά) & γεωγραφικά (ορεινά, παράκτια, αγροτικά και αστικά) χαρακτηριστικά των πιλοτικών Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTCs), που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις ΜΜΕ, τη δημιουργική βιομηχανία, τους υπεύθυνους διαχείρισης φυσικών και ιστορικών χώρων.
  • Τρία έγγραφα αναπτυξιακής πολιτικής Περιφερειακού Τουρισμού, συγκεκριμένα, κατευθυντήριες γραμμές για μελλοντικές επενδύσεις, σύμφωνα με προσδιορισμένα ελλείμματα, προοπτικές, τάσεις κ.λπ., που απευθύνονται στους φορείς και τις αρχές χάραξης πολιτικής, ήτοι στα Επιμελητήρια, τους Δήμους & τις Περιφέρειες.

Ως εκ τούτου, το έργο υποστηρίζει μια δομή διασυνοριακής συνεργασίας (O0515) και εφαρμόζει καινοτόμες τεχνικές customer intelligence (O0516) σε 3 περιφερειακούς πιλοτικούς Τοπικούς Ομίλους Τουρισμού (LTC) με ποικιλόμορφα θεματικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, βάση των οποίων θα εξαχθούν συμπεράσματα και θα προαχθεί η διάδοση γνώσεων και καινοτόμων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων.

Τα παραπάνω αποτελέσματα αντιστοιχούν σε κλίμακα 1:1 με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ειδικού στόχου 1.1, καθώς και τον στόχο του CI-NOVATEC να προάγει ένα έξυπνο, βιώσιμο, διακρατικό, Οικοσύστημα Τουρισμού, το οποίο θα ωφελήσει τους τουριστικούς ομίλους ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Το CI-NOVATEC προσβλέπει σε μία σειρά μελλοντικών μελετών, βάση των ευρημάτων που αφορούν το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών. Οι συγκριτικές, αυτές, μελέτες θα επεξεργάζονται και θα συγκρίνουν δεδομένα μεταξύ περιοχών εντός του ίδιου Πιλοτικού Περιφερειακού Τοπικού Ομίλου Τουρισμού (LTC), καθώς και μεταξύ διαφορετικών Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTCs).

Δυνάμει των συγκριτικών αυτών μελετών, τα μέλη των Οικοσυστημάτων Τουρισμού, ήτοι οι ενδιαφερόμενοι επιχειρησιακοί φορείς (ΜΜΕ, δημιουργικές βιομηχανίες) & άλλοι δικαιούχοι (διευθυντές φυσικών & ιστορικών χώρων) θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν θετικές & αρνητικές πρακτικές, να διακρίνουν ευκαιρίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν & να υιοθετήσουν καινοτόμες πρωτοβουλίες προς όφελος της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ομοίως, οι φορείς χάραξης πολιτικής (Δήμοι, Περιφέρειες) μπορούν να αποφασίζουν για μελλοντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες & επενδύσεις σε υποδομές, ανθρώπινους ή άλλους πόρους, ανάλογα με τις επιδόσεις ορισμένων περιοχών ή υπηρεσιών. Παράλληλα οι οργανισμοί που καλύπτουν τους τομείς αυτούς, ήτοι τα Επιμελητήρια & οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι, θα είναι σε θέση να εστιάσουν τις προσπάθειές τους σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, με σκοπό την προώθηση, αναδιάρθρωση ή αναβάθμισή τους.

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται με τους πιλοτικούς Τοπικούς Ομίλους Τουρισμού (LTCs) θα έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες (Customer Intelligence - CI) και θα μπορούν να αποκτούν & να αξιολογούν απτά αποτελέσματα ερευνών που απεικονίζουν τις ενδεχόμενες ελλείψεις, τάσεις ή προοπτικές.

Επιπλέον, τα μέλη των Οικοσυστημάτων Τουρισμού θα ενημερωθούν σχετικά με τη σημασία & τις δυνατότητες της CI, διαδικασία η οποία παρέχει μια λεπτομερή κατανόηση των εμπειριών των πελατών κατά την αλληλεπίδραση με μια επιχείρηση, επιτρέποντας προβλέψεις σχετικά με τους λόγους που υπαγορεύουν τις συμπεριφορές των πελατών.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα του έργου βρίσκονται σε άμεση ευθυγράμμιση με το R0501, αυξάνοντας το επίπεδο ικανότητας των επιχειρήσεων & των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της επεξεργασίας και αξιοποίησης πληροφοριών τελικού χρήστη με βάση την προσωπική εμπειρία των επισκεπτών, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Καθώς κάθε Τοπικός Όμιλος Τουρισμού (LTC) αποτελεί κομμάτι ενός μεγαλύτερου οικονομικού παζλ που συγκροτεί την περιφερειακή οικονομία, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Τοπικών Ομίλων Τουρισμού (LTCs) σε τοπικό επίπεδο, μπορεί, επίσης, να οδηγήσει με τη σειρά της και σε περιφερειακή και διασυνοριακή οικονομική ανάπτυξη.