Περιφερειακά Δίκτυα

Τα Περιφερειακά Δίκτυα (ΠΔ) αποτελούνται από εκπροσώπους των Τοπικών Τουριστικών Clusters και πιο συγκεκριμένα από εκπροσώπους Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, διαχειριστών σημείων ενδιαφέροντος (ιστορική & φυσική κληρονομιά), διαχειριστές ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (πολιτιστική κληρονομιά), καθώς και εκπροσώπους τοπικών Δήμων, Επιμελητηρίων, Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων και άλλων φορέων.

Σκοπός των Περιφερειακών Δικτύων είναι να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων ώστε να εξασφαλιστεί αφ' ενός η πληρότητα των στοιχείων της Πλατφόρμας του έργου και αφ' ετέρου η διάδραση των επισκεπτών με αυτή.

Βρέθηκαν αποτελέσματα για την αναζήτησή σας